Ban lãnh đạo

Chủ tịch Hội đồng quản trị
+
”Quản lý nguồn nhân lực và đặc biệt nâng cao chất lượng sản phẩm dầu nhớt và dịch vụ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Quý khách hàng ở thời điểm hiện tại và trong tương lai.”